Menu

Jak vybrat optimální plastová okna pro Váš domov

V současné době je prakticky každý zájemce o koupi nových oken zahlcen obrovským počtem informací, které se předhánějí ve vychvalování toho či jiného okenního profilu. Velice často jsou jako zásadní faktor zmiňována kritéria, která ve skutečnosti investora a uživatele výrobku spíše matou. Výsledkem jsou pak situace, kdy investor hodnotí nabízené výrobky pouze podle kusých hledisek, ale prakticky nikdy podle toho, co výrobek vlastně umí a čím může investorovi být dlouhodobě prospěšný.

 

Na jaká kritéria klást při výběru plastového okna důraz?

Především je nutné si uvědomit, že jakákoli budova je v principu technická sestava, jejíž všechny prvky musí být konstruovány použity v souladu s účelem a charakterem stavby (např. splnění požadavků na vzhled stavby, bezpečnost, stínící techniku, dimenzování otopné soustavy, atd.).

Jednoduše řečeno jiné požadavky bude mít investor na okenní prvky v novostavbě pasivního domu anebo při rekonstrukci panelového bytu.

 

Rozlišujte výrobce oken, prodejce a montážní firmu   

Rozlišení subjektu, od kterého okna kupujete, je důležité především s ohledem na poskytovanou záruku. Obecně platí, že záruku za montáž i okna nese ten, kdo okna montuje. Velice často se však jedná o externí montážní firmy, tedy ne přímo výrobce oken. V případě reklamace se pak tato montážní firma obrací na vlastního výrobce daných oken. Další komplikace mohou nastat v případě, kdy výrobcem oken je zahraniční firma, kde je vymahatelnost reklamace daleko komplikovanější, a to i s ohledem na případnou nutnost komunikovat v cizím jazyce.

 

Především s ohledem na vývoj trhu v posledních letech je důležité si zvolit okna od výrobce, který je finančně stabilní a má dobrou pověst a historii výroby. Argumentace některých firem s extrémní délkou záruky se dá pokládat pouze za marketingový trik. Zde je nutno si uvědomit, že pokud daná firma zkrachuje, je záruka nevymahatelná.
S identifikací vhodného výrobce může pomoci doporučení dodavatele profilů, který by měl umět stabilitu a kvalitu dané firmy posoudit.

 

Tepelně-izolační vlastnosti

V nedávné minulosti byl milně pokládán za hlavní kriterium tepelně-izolačních vlastností oken počet komor. Přitom je již dávno známa skutečnost, že stupeň zlepšení izolačních vlastností klesá úměrně k použitému počtu komor – čím je jich více, tím se jejich vliv méně projeví. Prakticky mohou například systémy s menším počtem komor, díky konstrukční úpravě nebo díky použití speciálního materiálu dosáhnout, stejných nebo i lepších výsledků v energetické bilanci, než dosahují systémy s mnoha komorami.

O něco lepším kritériem je stavební hloubka profilových systémů. I zde však platí, že od určité stavební hloubky nedochází k žádnému významnému zlepšení tepelně-izolačních vlastností oproti nárůstu ceny. Dalším částečně omezujícím faktorem mohou být problémy ve spojení s některými tvary a velikostmi oken, např. okna se šikminami, trojúhelníkové prvky nebo výklopná okna s malou výškou nemusí být v některých případech vůbec vyrobitelná a funkční. Prakticky platí, že čím je stavební hloubka profilů větší, tím jsou okenní konstrukce více omezeny směrem k malým rozměrům (úzká okna) a ostrým úhlům. Z tohoto důvodu vnímáme na trhu momentálně trend k systémům se stavební hloubkou okolo 80 mm, kde se jeví kombinace ceny a tepelně-izolačních vlastností jako nejoptimálnější.

 

Obr. SYNEGO

Nový okenní systém SYNEGO s 80 mm stavební hloubkou a Uw až 0,66 W/m2K

 

Daleko přesnějším kritériem je hodnota součinitele prostupu tepla Uw, tedycelého okna. Tento údaj zahrnuje nejen parametry profilů, ale i skla, použitého distančního rámečku i velikost okna.

 

Požadavky na bezpečnost versus větrání pomocí mikroventilace

Dalším důležitým kritériem je třída odolnosti vůči vloupání, která nám sděluje míru odolnosti oken vůči fyzickému násilí. Z řady policejních statistik je patrné, že okna a balkónové dveře jsou zdaleka nejčastějšími místy, kudy zloději pronikají do budovy. Zkušení zloději vypáčí okna či balkonové dveře i během několika vteřin. Proto je smysluplné vybavit především lehce dostupná okna i dveře odpovídajícími bezpečnostními prvky. Praxe ukazuje, že u oken s vyšší třídou odolnosti pachatelé zanechají marných pokusů okna vypáčit a raději se soustředí na lépe napadnutelný objekt.

 

V určitém rozporu s tématem zabezpečení je funkce mikroventilace – větrávání při zavřeném křídle. Toto spárové větrání „odtěsní“ křídlo v úrovni zhruba 5 milimetrů a zajistí výměnu vzduchu v místnosti. Jedná se o opatření pomocné, které nedokáže nahradit větrání otevřením křídla. Přesto je výhodné tuto možnost využít třeba za větrného počasí.

 

Ale pozor: mikroventilace = prakticky otevřené okno! V případě vloupání takto „otevřeným“ oknem nevzniká nárok na pojistné plnění.


Na druhou stranu zajištění výměny vzduchu v místnosti je nutností. Téma „vznik plísní“ např. u rekonstruovaných budov osazených novými okny by vydalo na další samostatný článek.

Jak tedy tyto 2 témata ideálně zkombinovat? I v této oblasti probíhá v posledních letech intenzivní vývoj, jehož výsledkem je např. zajištění nuceného větrání s rekuperací přes okenní rám.

 

„Patentovaný systém GENEO Inovent – nucené větrání s rekuperací přes okenní rám“

   

Individuální vzhled

Především z pohledu koncového uživatele oken je jedním ze zásadních kriterií vzhled/design. Trendy z posledních let ukazují pokles zakázek na bílá okna a naopak významný nárůst objektů s okny barevnými. U plastových oken si může zákazník vybrat z 3 variant, jak svá okna barevně upravit. Nejčastěji jsou používány nakašírované profily (jednostranně nebo oboustranně), kde jsou v nabídce stovky různých barev a dekorů. Druhou alternativou jsou lakované plastové profily, kde si lze vybrat z barevné škály RAL. Poslední alternativou je osazení plastových oken tzv. obložkou (viz obrázek níže), která imituje vzhled hliníkového okna za daleko příznivější cenu.

 

„ Okno ze systému GENEO s hliníkovou obložkou“

   

Kromě výše uvedených kriterií existuje ještě celá řada dalších parametrů více či méně technických, která jsou však víceméně spjata s konkrétním typem budovy (např. požadavky na pasivní dům) nebo s konkrétním požadavkem uživatele objektu (např. zamezení hluku z rušné ulice). Výše uvedený text je tedy především souhrnem nejdůležitějších parametrů, na které by si měl zájemce koupi oken dát pozor.

 

Na závěr je třeba poznamenat, že i perfektně vyrobené okno splňující veškeré požadavky investora může být znehodnoceno neodbornou a nekvalitní montáží. Tímto tématem a radami na co si dát pozor se budeme zabývat v dalším článku.

 

 

REHAU, s.r.o.

Ing. Martin Chrt, MBA.

www.rehau.cz