Menu

Dotační programy pro bytové domy

Po několika letech, kdy bytový fond v České republice byl zvyklý sice na nekontinuálně otevírané a leckdy s napětím očekávané, přesto pravidelně existující podpůrné programy, jež vyústily souběhem programů Panel a Zelená úsporám.

Po jejich doběhu nastala jakási dělící hranice, kdy se MMR snažilo navázat novou generací programu Panel+, ovšem tento se nesetkal s požadovaným zájmem, protože se jednalo o nízkoúročený úvěr a na tento fakt záhy reagovali komerční bankovní subjekty snížením úrokové míry velmi blízké té státní. Tím nastalo značné ochlazení v zájmu o tento program a představitelé bytových domů to řešili komerčními úvěry.

Nyní se snad blýská na lepší časy a přicházejí programy, jež by mohli poskytovat nejen finanční podporu, ale i kontinuitu příjmu žádostí ve sledovaném období do roku 2020 a to ze dvou zdrojů pro území hlavního města Prahu a pro ostatní oblasti republiky.

 

Program Nová zelená úsporám 2015

 Kdo může žádat?

 • Podat žádost o podporu mohou vlastnící (spoluvlastníci) bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby
 • Žádat mohou pouze vlastníci (spoluvlastníci) bytových domů na území hl. m. Prahy. Důvodem je překryv s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, a ze kterého bude poskytována podpora mimo území hlavního města.
 • Budova, na kterou je poskytnuta podpora, musí splňovat definici bytového domu, a to jak před realizací podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
 • Na 1 objekt lze uplatnit jen 1 žádost, která ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

 

Na co lze podporu získat?

 • Podporována jsou opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů prováděná na obálce budovy (jako např. zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy či výměna oken a dveří) a dále výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu.
 • Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.

 

Co musí žadatel doložit?

 • podepsaný formulář žádosti o podporu,
 • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou,
 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou,
 • doklad o právní osobnosti (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),
 • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že objekt je ve spoluvlastnictví/vlastnictví více osob; v případě společenství vlastníků jednotek a bytového družstva je tento dokument nahrazen kopií usnesení shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek/členské schůze bytového domu s odsouhlasením podání žádosti o podporu a realizaci opatření),
 • plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou),
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze u památkově chráněných budov),
 • formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – v případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření, se formulář nedokládá,
 • výpis z katastru nemovitostí – vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní,
 • soupis faktur opatřený vlastnoručním podpisem žadatele,
 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem – originál nebo prostá kopie.
 • vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty.

 

 

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 

Kdo může o podporu žádat?

 • vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty.

 

Na co bude možné podporu získat?

 • zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí,
 • výměna a rekonstrukce oken a dveří,
 • prvky pasivního vytápění a chlazení,
 • stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva,
 • za efektivní ekologicky šetrné zdroje; u objektů napojených na soustavu CZT výměna předávací stanice včetně vyregulování nebo modernizaci celkové soustavy vytápění objektu výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje pořízení kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

 

Předpokládaný termín výzvy

          Podzim 2015

 

Důležité informace:

 • Výběrové řízení je vypisované dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Projektová dokumentace provedena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • Změna proti původním programům, které žádný způsob výběrového řízení nevyžadovali. Takto je i zabezpečen jasný způsob výběru jak pro transparentnost v celém společenství, tak i z důvodu dohledu administrátora programu!
 • Udržitelnost projektu včetně uchovávání všech dokumentů spojených s žádostí.

 

Zapsaný spolek vám nabízí pomocnou ruku

 

KONZULTACE

poskytujeme  služby zdarma zejména v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových domů, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Informační osvěta, podpora i doplňkové služby jako jsou naše semináře JTDJ a  jsou stěžejně zaměřeny na širokou veřejnost spravující a provozující budovy pro  oblasti dotačních programů Nová zelená úsporám, IROP, Panel 2013+.Našimi úzkými spolupracovníky a poradci jsou naši partneři, kteří jsou předními subjekty  v rámci jednotlivých svých odborných oblastí a tím je zaručena kvalita poradenství  a navrhovaných řešení.

STUDIE

 

Připravujeme modelové a prováděcí studie, které poskytují ucelený přehled o daném objektu a může lépe ukázat všem účastníkům, co chystané změny přinesou, nejen po stránce finanční, ale i po stránce uživatelské ve vztahu k platné legislativě.

 

REVIZE ENERGETICKÝCH DOKUMENTŮ

V našem týmu pracují  energetičtí  experti s certifikací MPO, pro vytváření všech požadovaných energetických dokumentů dle platné legislativy.

Tito připraví posouzení již zpracovaných energetických dokumentů v závislosti na stáří těchto dokumentů, případně tyto dokumenty zhotovíme.

 

REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Náš tým tvoří odborníci v jednotlivých oblastech rekonstrukcí domů, energetických opatření a nízkoemisních technologií, kteří prověří stávající stav domu, nebo již připravenou dokumentaci pro vlastní rekonstrukci i pro žádost o poskytnutí subvence z přístupných programů.

Pokud váš objekt žádnou dokumentaci nevlastní, připravíme pro vás dokumentaci v požadovaném rozsahu dle platné legislativy, nebo potřeb zvoleného programu.

 

DALŠÍ PORADENSTVÍ

V rámci našeho občanského sdružení je možné využívat výhod přidruženého členství, které spočívá ve vysoké znalosti právních předpisů dle NOZ a s tím spojených činností, komunikačních a informačních prostředků, které pomohou v každodenní činnosti SVJ/BD.

 

Proč konzultovat problematiku s námi?

 • Dlouhodobá zkušenost s problémy kolem bytových domů a SVJ.
 • Znalosti a ověřené postupy při získávání podpor.
 • Komplexní nabídka jednotlivých potřebných činností.
 • Provázanost všech etap realizace projektu (od myšlenky po udržitelnost projektu).
 • Jednoduchá komunikace po celou dobu realizace.
 • Otevřenost a propojení všech činností sdružení.
 • Možnost lepší kontroly projektu s pozice přidruženého člena sdružení.
 • Plná odpovědnost za celý dobře zvládnutý projekt.

 


Doporučený postup

 

 

Krok č.

 

Podporovaná činnost

1

Pomůžeme vám s výběrem vhodného programu podpory vzhledem k vámi zamyšlené opravě, či rekonstrukci ve vašem domě.

Necháme vám posoudit současný stavu vašeho objektu (PENB, statický posudek, instalace TZB, střecha, výtah, revize  atd.) Pokud nemáte vyhotovený PENB, tento vám zpracujeme.

2

Oslovíme projektanty, ze kterých se dle jejich nabídky vybere ten, který zpracuje projektovou dokumentaci na základě stávajícího stavu domu a dle prováděcích předpisů jednotlivých programů tak, aby nový stav splnil  parametry a požadavky státních dotací Nová Zelená úsporám, IROP a Panel 2013+

3

Podáme vaším jménem žádost o dotaci v rámci vašich potřeb zvoleného programu podpory, tak, aby žádost byla úspěšná.

Pokud nemáte plné pokrytí finančními prostředky pro vaši část financování opravy, či rekonstrukce, pomůžeme vám se získáním výhodného úvěru u renomovaného finančního ústavu, který bude splňovat vaše požadavky pro uvedený způsob rekonstrukce za pomoci dotačního programu.

4

Připravíme vám zadávací dokumentaci a výběrové řízení na dodavatele dle prováděcích předpisů jednotlivých programů  a kritérií, které byly stanoveny v projektu.

5

Připravíme vám vyhodnocení výběrového řízení dle předem nastavených kritérií zadávací dokumentace pro  výběrové řízení, tak jak to předepisují prováděcí předpisy jednotlivých programů.

6

Připravíme vám smlouvu o dílo  s vítězným uchazečem o provedení celé zakázky.

7

Pro zdárný průběh realizace i případných kontrol ze strany administrátora vám zajistíme stavební dozor stavebníka, kdy by případné nedostatky při realizaci a čerpání dotace mohli být důvodem  ke snížení dotované částky a nebo dokonce jejího odejmutí.

8

Po ukončení celé realizace opravy, či rekonstrukce podáme žádost o platbu proplacených faktur u administrátora.

9

Zpracujeme  Monitorovací zprávy v průběhu realizace a udržitelnosti projektu a zpracování Závěrečné vyhodnocení akce.

10

Požádáme pro vás poskytovatele úvěru o jednorázovou platbu úvěru ve výši poskytnuté dotace.